LOPS2021

Tämä sivu toimii infosivuna psykologian LOPS2021 -työskentelyn etenemisestä

Psykologian LOPS-työryhmään kuuluvat:

pj. opetusneuvos Kati Mikkola, Opetushallitus 1.3.2019 alkaen
lehtori Raija Anttila, Helsingin kuvataidelukio, Helsinki
lektor Tina Kinnunen, Kyrkslätts gymnasium
lehtori Minna Nummenmaa, Raision lukio
lehtori Susanna Nyblin, Etu-Töölön lukio, Helsinki
lehtori Jukka Oksanen, Metropolia AMK, Helsinki
tietokirjailija Harri Peltomaa, Opintoverkko
rehtori Pia Räsänen, Kiimingin lukio, Oulu
lehtori Atte Tahvanainen, Tikkurilan lukio,Vantaa

9.5.2019
Työryhmä kokoontui tänään viimeisen kerran muokkaamaan ops:ia lausuntokierroksen palautteiden perusteella. Palautteissa tuli joitakin hyviä huomioita ja myös ihan konkreettisia ehdotuksia, joiden perusteella työryhmä muokkasi joitakin ops:n tekstejä. Lisäksi ops:n moduulien tavoitteita tarkennettiin joiltain kohdin vastaamaan vielä selkeämmin laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Kiitos kaikille palautteiden antajille.

PSOP järjestää kesäkuussa tilaisuuden, jonne on lähetetty kutsu oppikirjakustantajille. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella yhdessä oppikirjantekijöiden ja ops-työryhmän jäsenten kesken ops:n tavoitteista ja sisällöistä. Myös ytl on kutsuttu mukaan.

27.2.2019
Työryhmä sai tänään valmiiksi psykologian opetussuunnitelman yleisen osion sekä moduulien tavoitteet ja sisällöt. Saimme apua myös tulevalta opetusneuvokselta Kati Mikkolalta, joka aloittaa virallisesti työnsä maaliskuun alussa. Työryhmä on nyt luovuttanut ops-version OPH:lle ja Kati Mikkolalle. OPH käsittelee ops-tekstiä, jonka jälkeen ops lähtee yleiselle lausuntokierrokselle. Työryhmä käsittelee yhdessä Kati Mikkolan kanssa lausuntokierroksen kommentteja toukokuussa.

PSOP järjestää todennäköisesti jo kesäkuussa tilaisuuden, jonne kutsutaan työryhmän jäsenet sekä oppimateriaalikustantajien edustajia ja kirjailijoita. Tilaisuuden tavoitteena on pyrkiä käymään yhdessä läpi opetussuunnitelman moduulien tavoitteita ja sisältöjä siten, että oppimateriaalien sisällölliset tulkinnat olisivat keskenään yhteneväisiä.

30.1.2019
Työryhmän työskentely etenee huolimatta siitä, että uusi opetusneuvos aloittaa työnsä vasta 1.3. Joulukuussa pyysimme ops:n ensimmäiseen versioon kommentteja usealta eri taholta. Saimme kommentteja yhteensä 12 eri henkilöltä (YTL:n edustajia, tutkijoita, opettajia). Suuri kiitos monipuolisesta ja rakentavasta palautteesta. Näiden kommenttien pohjalta työstimme eteenpäin opetussuunnitelman moduulien tavoitteita ja sisältöjä. Kommenttien avulla saimme muokattua ja täsmennettyä ops-tekstiä monilta osin.

Jatkamme työtä vielä etänä sekä seuraavassa tapaamisessa 27.2., jolloin keskitymme erityisesti ops:n yleiseen osioon. Aikataulu on tiukka – valmista tulee olla jo helmikuun lopussa.

12.12.2018
Opetussuunnitelmatyötä edistettiin jälleen koko päivän ajan Opetushallituksessa. Päivän keskiössä oli erityisesti opetussuunnitelman yleisten tavoitteiden kirjaaminen sekä laaja-alaisen osaamisen toteutuminen psykologian moduuleissa.

Keskityimme tarkastelemaan laaja-alaisen osaamisen (hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, ympäristöosaaminen ja eettisyys sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen) toteutumista psykologian eri moduuleissa. Laaja-alaisen osaamisen toteutuminen näyttää psykologian osalta hyvin selvältä ja monipuoliselta. Vielä ei ole tarkasti tiedossa millä tasolla laaja-alainen osaaminen kirjataan opetussuunnitelmaan, mutta psykologian näkökulmasta tämä ei tule varmastikaan olemaan ongelma.

Kirjoitimme myös ensimmäisen raakaversion psykologian ops:n yleisestä osiosta (psykologia oppiaineen luonne ja opetuksen tavoitteet) sekä moduulien keskeisistä sisällöistä ja tavoitteista. Suuria ja merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ops:iin ei raakaversion perusteella ole edelleenkään tulossa. Pyrimme moduulien keskeisten sisältöjen kirjaamisessa käsitteelliseen tarkkuuteen sekä siihen, että moduuleihin kirjatut tavoitteet ja keskeinen sisältö tukevat toisiaan. Lisäksi tutkimus on pyritty jakamaan eri moduuleihin samalla tavalla kuin neuropsykologia on ollut nykyisessä ops:ssa. Tällä pyritään helpottamaan erityisesti psykologian ensimmäisen kurssin ”sisältöähkyä”, mutta myös liittämään tutkimusosaaminen selkeämmin sopivaan kontekstiin.

Raakaversiossa moduulien ”työnimet” ovat:

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen 2op (pakollinen moduuli)
PS2 Kehittyvä ihminen 2op
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen 2op
PS4 Tunteet ja mielenterveys 2op
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 2op

Työryhmän on tarkoitus pyytää raakaversioon kommentteja eri tahoilta (mm. ytl, psykologiliitto, yliopiston edustajia, opettajia) ja työstää versiota eteenpäin alkuvuodesta.

Työryhmä on myös ollut yhteydessä terveystiedon oppiaineen työryhmään ja olemme keskustelleet oppiaineiden yhteisistä teemoista ja niiden sijoittelusta eri moduuleihin. Yhteisenä tavoitteena on, että terveystiedon ja psykologian yhteiset sisällöt eivät olisi liikaa päällekkäisiä, mutta toisaalta olisivat myös toisiaan tukevia. Tavoitteena on saada aikaan yhteistyötä myös biologian kanssa.

Työryhmä kiittää jo tässä vaiheessa OPH:n opetusneuvos Pekka Iivosta yhteisestä työskentelystä ja toivoo hyvää yhteistyötä myös Iivosen seuraajan kanssa.

4.12.2018
Työryhmä tapasi Helsingissä tiistai-iltana epävirallisesti PSOP:n kutsumana. Mukana olivat kaikki työryhmän jäsenet yhtä lukuunottamatta. Työryhmän jäsenten välillä vallitsee tällä hetkellä hyvin yksimielinen näkemys siitä, että psykologian ops:iin ei olisi tarvetta lähteä tekemään suuria muutoksia, mikäli OPH:n taholta ei tule tähän vaatimuksia 12.12. virallisessa tapaamisessa.

Lisäksi työryhmä on yksimielinen siitä, että ops:iin tulisi voida kirjata sisältöihin melko tarkkojakin vaatimuksia. Tämä toive on tullut sekä opettajilta, YTL:n suunnalta että eri oppikirjojen kustantajilta. Tässäkin kuitenkin ratkaisee OPH:n asettamat kirjoitusohjeet ops:lle. Lähtökohtaisesti kuitenkin pyrimme ops:n tarkentamiseen siinä määrin kuin OPH sen sallii. Illan aikana saimme jo pohdittua alustavasti PS1, PS2 ja PS5 kurssin aiheita ja sisältöjä.

2.-3.11.2018 PSOP:n syyspäivät
PSOP:n syyspäivien aikana tiloissa oli ”avoin seinä”, johon osallistujat saivat ideoida ja jättää ajatuksia ja kommentteja eri kurssien sisällöistä. Kommentit ovat luettavissa täältä.

11.10.2018 LOPS-työ aloitettu
Opetussuunnitelmatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran LOPS2021 ”Suurpaahtimossa” eli kaikkien aineryhmien aloitustapaamisessa (diat). Psykologian omassa tapaamisessa sovittiin yhteisistä työskentelyn säännöistä ja aikataulusta sekä keskusteltiin yleisesti psykologian ops:n tavoitteista ja sisällöistä. Psykologiassa lähdetään todennäköisesti näillä näkymin suunnittelemaan mallia, jossa kaikille pakollinen moduuli on laajuudeltaan 2op ja valtakunnalliset neljä syventävää moduulia ovat kukin 2op.

Työryhmä sai myös luettavakseen elokuussa OPH:n teettämän kyselyn vastauksia psykologian osalta (kyselen yhteenveto luettavissa täältä). Vastauksissa oli jo monia hyviä näkökulmia, mutta vastausprosentti oli silloisen nopean aikataulun takia kovin pieni, joten työryhmä kuulee mielellään myös lisää kommentteja aiheesta: kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä.

aikataulu.jpg